Regulamin restauracji

Festiwal Tydzień Kuchni Polskiej

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Makro, warunki korzystania z Platformy internetowej www.tydzien-kuchni-polskiej.pl służącej promocji Festiwalu „Tydzień Kuchni Polskiej” organizowanego przez Makro oraz warunki wzięcia udziału w Festiwalu.

Definicje

 1. Gość – osoba fizyczna będąca beneficjentem Umowy z upoważnienia Zamawiającego.
 2. Festiwal – wydarzenie pod nazwą „Tydzień Kuchni Polskiej” organizowane przez Makro, którego celem jest promocja kuchni polskiej oraz biorących w nim udział Restauracji.
 3. Formularz Kontaktowy – formularz udostępniony na Platformie, za pośrednictwem którego Gość może skontaktować się z Makro.
 4. Makro (także: Usługodawca) – Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047354, NIP: 522-000-28-60, REGON: 012775559, BDO: 000008316, kapitał zakładowy: 257.068.680 zł, kapitał wpłacony 257.068.680 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
 5. Menu – zestaw dań objętych Umową, zgodnie z ofertą Restauratora wybraną przez Gościa.
 6. Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.tydzien-kuchni-polskiej.pl, którego administratorem i właścicielem jest Makro.
 7. Profil – profil Restauratora będący podstroną Platformy, na której znajduje się opis Restauracji, jej adres, zdjęcia Restauracji oraz udostępnione opcje Menu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Festiwalu Tygodnia Kuchni Polskiej.
 9. Restaurator – osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług gastronomicznych, będąca użytkownikiem Platformy, biorąca udział w Festiwalu,
 10. Restauracja – lokal restauracyjny (gastronomiczny) prowadzony pod nazwą i adresem: RESTAURACJA ORZECH I MIÓD, Raciborska 62, 47-430 Jankowice, nr tel. +48600391900 Dane rejestrowe podmiotu: HOTEL SPA LASKOWO KATARZYNA LASEK-POKORSKA, RACIBORSKA 62, 47-430 JANKOWICE, NIP: 5481688566, nr tel. +48600391900
 11. Voucher – elektroniczne potwierdzenie zawarcia Umowy i jej warunków przesyłane Gościowi na jego adres e-mail.
 12. Umowa – umowa o świadczenie usługi restauracyjnej (gastronomicznej) przez Restauratora na rzecz Gościa, zawarta za pośrednictwem Platformy pomiędzy Restauratorem a Gościem, której ogólne postanowienia określone zostały w Regulaminie, a której indywidualne postanowienia określone zostały w przesłanym przez Gościa formularzu Zamówienia i potwierdzone zostały w Voucherze.
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę dotycząca korzystania z Platformy, umożliwiająca Zamawiającemu zapoznanie się z ofertą Restauratora i złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy między Zamawiającym a Restauratorem.
 14. Usługodawca – Makro.
 15. Wyszukiwarka – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę stanowiąca interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie Restauratorów i treści w ramach Platformy.
 16. Zamawiający - osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Platformy na podstawie i zgodnie z Regulaminem w celu zawarcia Umowy.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego prowadzące do zawarcia Umowy i wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki, składane przy wykorzystaniu funkcji „Rezerwuję i płacę”; Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

I
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTORONICZNĄ

 1. Usługodawca udostępnia Zamawiającemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy i umożliwia odtwarzanie i utrwalanie jego treści na Platformie. Korzystając z Platformy, Gość akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. W ramach Platformy, Usługodawca świadczy na rzecz Zamawiających następujące Usługi:
  1. możliwość zapoznania się z Profilem i ofertą Restauratora,
  2. Wyszukiwarka,
  3. możliwość zawarcia Umowy z Restauratorem,
  4. Formularz Kontaktowy.
 3. Na podstawie Umowy Restaurator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego oraz upoważnionych przez niego Gości, usługi restauracyjnej (gastronomicznej) zgodnie z treścią Umowy, tj. do przygotowania i zaserwowania wybranego Menu w swojej Restauracji, w dniu i o godzinie zdefiniowanej przez w Zamówieniu i potwierdzonej w Voucherze a Zamawiający zobowiązuje się do przybycia z Gośćmi w oznaczonym dniu i o oznaczonej godzinie do Restauracji w celu skorzystania z usług objętych Umową.
 4. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy należy spełnić następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i niezbędnych cookies (funkcjonalnych i technicznych).

II
ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamawiający dokonuje rezerwacji poprzez wybranie przycisku „Rezerwuj” dostępnego w Profilu wybranego Restauratora, a następnie wskazanie: danych osobowych, liczby Gości, dnia oraz godziny, w której Umowa ma być wykonana oraz wybranego Menu. Po wskazaniu powyższych danych, Zamawiającemu przedstawiane jest podsumowanie do zatwierdzenia. Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuję i płacę”. Zamówienie przesyłane jest automatycznie do Restauratora. Treści wpisane przez Gościa w polu „Komentarz” nie stanowią treści Umowy. Potwierdzając Zamówienie Gość oświadcza, że zapoznał się z opisem Menu, w tym z zadeklarowanymi przez Restauratora alergenami. Umowa zostaje zawarta z momentem wysłania przez system potwierdzenia opłacenia Zamówienia na adres mailowy Zamawiającego.
 2. W procesie dokonywania rezerwacji, do chwili kliknięcia przycisku „Rezerwuję i płacę” istnieje możliwość modyfikacji treści Zamówienia. Później zmian można dokonać zgodnie z pkt V Regulaminu. Usługodawca udostępnia możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Platformy do 24 godzin przed godziną planowanej (dostępnej na Platformie) wizyty w Restauracji.
 3. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Gościowi treści zawartej Umowy następuje za pośrednictwem Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Gościa, podany przez niego podczas składania rezerwacji w formie Vouchera.
 4. Realizacja Zamówienia następuje w dniu i godzinie wskazanym przez Gościa w Zamówieniu.

III
WYKONANIE UMOWY

 1. Restaurator zobowiązany jest wykonać Umowę w terminie (dzień i godzina). Gość ma 90 min na degustację Menu. Czas ten liczony jest od godziny potwierdzonej w Voucherze.
 2. W celu prawidłowego wykonania Umowy przez Restauratora, Zamawiający i Gość zobowiązany jest przybyć do Restauracji w dniu i o godzinie wskazanej w Zamówieniu. Jeżeli Zamawiający lub Gość nie zjawi się po upływie 20 minut liczonych od godziny wskazanej w Voucherze, Restaurator ma prawo odmówić realizacji Usługi w całości lub w części. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji zaserwowanie pełnego Menu staje się czasowo niemożliwe i nie należy się z tego tytułu żadna rekompensata.
 3. W celu usprawnienia realizacji Umowy, Zamawiający powinien mieć przy sobie Voucher (wydrukowany bądź w formie elektronicznej) i okazać go personelowi Restauratora po przybyciu do Restauracji.

IV
CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Menu wskazane przez Restauratora na Platformie są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Cena obejmuje świadczenie usługi restauracyjnej zgodnie z Umową. W cenie każdy Zamawiający i Gość otrzyma także drink (napój) powitalny. Do każdej rezerwacji w cenie podana zostanie także jedna butelka wody 0,7 l (jedna na stół).
 3. Zamawiający może dokonać zapłaty uzgodnionej w Umowie za pomocą wybranej przez siebie metody płatności spośród metod dostępnych na Platformie bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia nie ma możliwości zmiany formy płatności. Skorzystanie z wybranych metod płatności oferowanych na Platformie przez pośredników płatniczych może wymagać zapoznania się i akceptacji regulaminu danego pośrednika. Usługodawca nie ma wpływu na treść regulaminu pośrednika, nie ma kontroli nad treścią ewentualnych komunikatów wyświetlanych przez pośredników ani dostępu do danych podawanych im przez Zamawiających. Usługodawca nie jest stroną ewentualnej umowy, zawartej przez Zamawiającego z pośrednikiem płatniczym dotyczącej realizacji płatności.

V
ODWOŁANIE I ZMIANA REZERWACJI

 1. Anulowanie rezerwacji (odstąpienie od Umowy) jest możliwe maksymalnie na 24 h przed godziną realizacji Umowy wskazaną w Voucherze. Po tym czasie anulowanie nie będzie to możliwe.
 2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest poprzez kliknięcie w funkcję „Anuluj rezerwację” w mailu z Voucherem.

VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zapewnia sprawne działanie Platformy oraz świadczy usługi drogą elektroniczną i w tym zakresie jest odpowiedzialny przed Gościem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umowy dotyczącej świadczenia usługi restauracyjnej przez Restauracje na rzecz Zamawiającego. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość serwowanych przez Restauratora potraw, poziom obsługi oraz jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Restauratora.

VII
REKLAMACJE

 1. Zamawiający korzystający z Platformy dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego) ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy i Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres: tkp@makro.pl lub adres siedziby Usługodawcy. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Reklamacje oraz inne zastrzeżenia do sposoby wykonania Umowy, Zamawiający powinien zgłaszać bezpośrednio do Restauratora jako podmiotu odpowiedzialnego za prawidłowe wykonanie Umowy.

VIII
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Makro.
 2. We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Makro, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ochrona.danych@makro.pl.
 3. Makro przetwarza Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ponieważ jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach platformy „Tydzień Kuchni Polskiej”, w tym Twojego uczestnictwa w festiwalu pod nazwą „Tydzień Kuchni Polskiej”, obsługi reklamacji oraz innych zgłoszeń.
 4. Makro będzie ponadto przetwarzać Twoje dane w celach wskazanych poniżej:
  • świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia zawarcia umowy z Restauratorem na świadczenie usług gastronomicznych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
  • obsługę ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez Makro działalności – dochodzenie należnych roszczeń lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami - przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Makro;
  • poprawę jakości usług Makro – poprzez kierowanie do Ciebie ankiet dot. badania satysfakcji klientów – przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Makro.
 5. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Makro będzie kierować do Ciebie treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonu.
 6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Makro lub podwykonawcom w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług dopasowanych do Twoich potrzeb, w szczególności dostawcom usług i systemów informatycznych, dostawcom usług consultingowych, prawnych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług.
 7. Twoje dane osobowe zostaną udostępnione PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15 (kod: 60-327) w celu umożliwienia wykorzystania do płatności systemu informatycznego Przelewy24. Twoje dane osobowe zostaną również udostępnione do Restauracji, w której dokonałaś/eś rezerwacji w ramach festiwalu „Tydzień Kuchni Polskiej” w celu wykonania umowy na świadczenie usług gastronomicznych.
 8. Makro korzysta z usług podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność poza terytorium Unii Europejskiej. Makro zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Makro a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniającą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z europejskimi uregulowaniami ochrony danych.
 9. Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia bądź ustania naszej współpracy, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Makro ich dłuższego przechowywania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku marketingu bezpośredniego (e-mail i/lub telefon) dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania).
 10. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.
 11. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, to jej wyrażenie jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie, zawiadamiając o tym Makro (np. pod adresem email: ochrona.danych@makro.pl lub osobiście w hali Makro). Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nieudzielenie lub cofnięcie zgody nie wywiera dla Ciebie żadnych niekorzystnych konsekwencji.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji i bez ich podania nie będzie możliwe Twoje uczestnictwo w festiwalu „Tydzień Kuchni Polskiej”. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
 13. Twoje dane nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ingerencji człowieka.

IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Dla celów niniejszego Regulaminu, wszelkie odesłania do konsumenta znajdują zastosowanie również do Zamawiającego będącego osobą fizyczną, gdy z treści zawieranej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i o ile przepisy prawa przewidują stosowanie względem niej przepisów dotyczących konsumentów.
 3. W relacji między Usługodawcą a Zamawiającymi niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Zamawiającego niebędącego konsumentem.
 4. Zamawiający będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php lub http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 5. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 6. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel.: (22) 55 60 332, (22) 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.
 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym, który nie posiada statusu konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie.
 9. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Zamawiającym: mailowo pod adresem: tkp@makro.pl.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Gość ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2022 r.